Stichting

 

Stichting Het Grachtenhuis: Doelstelling en Beleid

Stichting Het Grachtenhuis heeft tot doel de ontwikkeling en de geschiedenis van het cultureel erfgoed genaamd ‘de Grachtengordel’ te Amsterdam (Unesco: Zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam binnen de Singelgracht) aan een groot en breed publiek inzichtelijk te maken door middel van het hebben en onderhouden van het museum: ‘Museum Het Grachtenhuis’, zulks in de breedste zin van het woord, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Het Grachtenhuis beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Museum Het Grachtenhuis opende op 1 april 2012 de deuren. Door middel van een multimediale tentoonstelling maken bezoekers van Museum Het Grachtenhuis kennis met één van de beste stadsuitbreidingen ter wereld: de zeventiende-eeuwse grachtengordel in Amsterdam. Aan de hand van een permanente, multimediale tentoonstelling reizen jaarlijks tienduizenden bezoekers door 400 jaar geschiedenis.

Het museum aan de Herengracht 386 is gesticht als een erfgoedinstelling waar de (ontstaans-) geschiedenis en de hedendaagse betekenis van de grachtengordel wordt verteld en ontsloten. Al eeuwenlang wordt de Amsterdamse grachtengordel bejubeld, bezongen en beschreven, zowel vanuit cultuurhistorische, wetenschappelijke, planologische, architectonische als vanuit esthetische benaderingen. Amsterdam heeft een van de meest markante binnensteden ter wereld, in korte tijd ontwikkeld op basis van een uniek stedenbouwkundig concept dat vier eeuwen later nog niets aan kracht en schoonheid heeft ingeboet. Daarnaast heeft dit stadsdeel een parelsnoer van bijzondere grachtenpanden en- tuinen en bovenal een uitzonderlijke geschiedenis van vrijheid, handelsgeest, tolerantie, diversiteit en bloei. De clustering van deze bijzondere waarden, kwaliteiten, verhalen en studies behoort tot het immateriële erfgoed van de Amsterdamse grachtengordel. Erfgoed van wereldformaat. Een erkenning die in 2010 door UNESCO met plaatsing op de Werelderfgoedlijst werd bekrachtigd.

Museum Het Grachtenhuis vult een hiaat op in de vertellingen van de historie van Amsterdam: een plek waar op een toegankelijke en laagdrempelige manier het verhaal van de grachten wordt verteld, maar ook een plek die letterlijk en figuurlijk de toegangspoort is tot de beleving van de Amsterdamse grachtengordel.

Het pand aan de Herengracht 386 is bij uitstek de geschikte locatie voor Museum Het Grachtenhuis

De Herengracht 386 is ontworpen door de vooraanstaande architect Vingboons en heeft een imposante gevel. De prachtige stijlkamers op de bel-etage zijn met oorspronkelijke technieken en vakmanschappen gerestaureerd en vormen met de wandschilderingen van Jurriaan Andriessen en de verguldsels een ongeëvenaard voorbeeld van de mogelijkheden die de gouden eeuw bood.

Thema exposities

In de komende jaren gaat de stichting onderzoeken hoe museum Het Grachtenhuis de bel-etage optimaal kan benutten om de aantrekkelijkheid van het Museum dat algemeen al zeer positief wordt gewaardeerd nog verder te verhogen en de mogelijkheid van specifieke exposities en culturele evenementen nog verder uit te breiden met als oogmerk nog meer bezoekers te trekken.

Verdiepen bezoekers gegevens

In 2017 heeft Museum Het Grachtenhuis het lidmaatschap van de Museumvereniging verworven. Per 1 juli is de Museumkaart geldig in het museum, dat daarmee gratis toegankelijk is voor de bijna 1,3 miljoen Museumkaarthouders. In verband hiermee gaat de stichting in 2017 en volgende jaren de ontwikkelingen in bezoekersaantallen nauwkeuriger volgen en de gegevens verfijnen, met als oogmerk de marketing meer gericht op specifieke doelgroepen te kunnen toespitsen en daarmee het aantal bezoekers aan het Museum te kunnen vergroten

Update en onderhoud Museum en Multimediale Installatie

Met de opgedane kennis in de afgelopen jaren gaat de Stichting zich in 2017 en 2018 inspannen om de Multimediale installatie waar nodig te verbeteren en/of aan te vullen.

Tevens wordt planmatig onderhoud opgezet, om te waarborgen dat het Museum altijd in prima staat verkeert.

Samenwerkingsverbanden

De Stichting spant zich in 2017 en volgende jaren in om verdere samenwerking met overige Musea in Amsterdam, maar ook met partijen in de toeristenindustrie om waar mogelijk meer efficiënt te zijn in de verwerving en verwerking van bezoekers van het Museum met het doel om het aantal bezoekers verder te laten groeien.

Bestuur en Raad van Toezicht Stichting Het Grachtenhuis

Dhr. H. Hoekstra – bestuurder
Dhr. C.A. Linse – voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. P. van Klink – lid Raad van Toezicht

Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Het Grachtenhuis ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Jaarverslagen & privacyverklaring 

Jaarverslag Stichting Het Grachtenhuis 2017

Jaarverslag Stichting Het Grachtenhuis 2016

Jaarverslag Stichting Het Grachtenhuis 2015

Jaarverslag Stichting Het Grachtenhuis 2014

Jaarverslag Stichting Het Grachtenhuis 2013

Jaarverslag Stichting Het Grachtenhuis 2012

Privacyerklaring Museum Het Grachtenhuis