Algemene voorwaarden

1 Algemene Bepalingen: Definities

1.1 Het Grachtenhuis: de Stichting Het Grachtenhuis.
1.2 Museumgebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van het Grachtenhuis, daaronder begrepen de museumtuin.
1.3 Bezoeker: een ieder die, op basis van een geldig Toegangsbewijs, of anderszins op grond van een met het Grachtenhuis gesloten overeenkomst tijdens reguliere openingstijden het Museumgebouw betreedt voor het bezichtigen van de expositieruimten of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont.
1.4 Toegangsbewijs: een bewijs dat een Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Museumgebouw.
1.5 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle Bezoekers.
2.2 Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het Grachtenhuis in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.
2.3 De toepasselijkheid van deze bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Grachtenhuis.
2.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Toegang tot het Musemgebouw

3.1 Alle door het Grachtenhuis gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend.
3.2 De Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Museumgebouw te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.
3.3 De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Museumgebouw ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Grachtenhuis of een daartoe door het Grachtenhuis bevoegd verklaarde instantie.
3.4 De Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan medewerkers van het Grachtenhuis, bij gebreke waarvan het Grachtenhuis de Bezoeker de toegang tot het Museumgebouw kan ontzeggen.
3.5 De Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs, behalve indien de Bezoeker het Museumgebouw wegens calamiteit voortijdig dient te verlaten en er geen sprake is van overmacht aan de zijde van het Grachtenhuis.
3.6 Een vooraf gekocht Toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Toegangsbewijs vermelde datum en tijd en kan niet op een andere datum of tijd worden gebruikt.
3.7 Een Toegangsbewijs kan niet worden geruild en de wettelijke bedenktijd voor het retourneren van het Toegangsbewijs is niet van toepassing.
3.8 Het Grachtenhuis is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door het Grachtenhuis noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museumgebouw. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.
3.9 De Bezoeker kan door of namens de staf van het Grachtenhuis worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan fouillering weigert, kan de toegang tot het Museumgebouw worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.
3.10 Het meenemen van jassen, (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens en het dragen van andere grote objecten in het Museumgebouw is niet toegestaan, tenzij met expliciete toestemming van het Grachtenhuis.
3.11 Objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar dient de Bezoeker af te geven bij de balie. Objecten van een grotere omvang kan het Grachtenhuis weigeren te bewaren. Het Grachtenhuis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven. Alle wagens (kinderwagens, buggies en invalidewagens) kunnen aan visitatie worden onderworpen.
3.12 Het meenemen van etenswaren, consumpties, verdovende middelen, flessen met vloeistof (waaronder water), of naar het oordeel van het Grachtenhuis gevaarlijke voorwerpen of stoffen in het Museumgebouw is niet toegestaan.
3.13 Wanneer de in het vorige lid genoemde voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, kunnen zij in beslag worden genomen. Indien een Bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot het Museumgebouw ontzegd.
3.14 Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Een Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.
3.15 Om redenen van beveiliging is het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, wordt de toegang tot het Museumgebouw ontzegd.

4 Verblijf in het Museumgebouw

4.1 Het verblijf van de bezoeker in het Museumgebouw is geheel voor eigen rekening en risico van de Bezoeker.
4.2 Gedurende het verblijf in het Museumgebouw dient de Bezoeker zich te houden aan de huisregels van het Grachtenhuis en zich fatsoenlijk te gedragen jegens zowel medewerkers en de overige bezoekers van het Grachtenhuis, alsmede respectvol om te gaan met de museale collectie.
4.3 De Bezoeker is verplicht aanwijzingen en instructies van medewerkers het Grachtenmuseum, direct op te volgen. Indien de Bezoeker naar het oordeel van het Grachtenhuis op welke wijze dan ook in strijd met de huisregels, fatsoensnormen of aanwijzingen of instructies van medewerkers van het museum handelt dan kan de Bezoeker de verdere toegang tot het Museumgebouw worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het Toegangsbewijs of van welke aard dan ook.
4.4 Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen dienen erop toe te zien dat tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen zijn te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen en de handelingen van de door hen meegebrachte kinderen. Leraren en andere begeleiders van groepen dienen erop toe te zien dat tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal niet worden aangeraakt door de door hen begeleide groepsleden. Leraren en/of de scholen waaronder deze ressorteren en andere begeleiders zijn te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen en de handelingen van de door hen begeleide leerlingen en/of groepsleden. Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen en/of leraren en andere begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de betreffende door hen meegebrachte minderjarige kinderen en/of groepsleden.
4.5 Het is de Bezoeker onder meer verboden om in het Museumgebouw: a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden dan wel kosteloos te verschaffen; b. andere Bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten langdurig te belemmeren; c. andere Bezoekers te hinderen zoals bijvoorbeeld door het gebruik van mobiele telefoons, geluidsdragers of andere bronnen van geluidsoverlast; d. te roken, tenzij in daartoe aangeduide ruimtes.
4.6 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Grachtenhuis foto-, video- en filmopnamen te (laten) maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
4.7 Het is verboden zonder voorafgaande toestemming van de directie van het Grachtenhuis foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen op welke wijze en door middel van welk medium dan ook. Het Grachtenhuis kan te allen tijde afgifte vorderen van apparatuur waarmee foto-, video en filmopnamen kunnen worden gemaakt en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in bewaring nemen. De Bezoeker die afgifte weigert wordt de verdere toegang tot het Museumgebouw en heeft geen recht op restitutie.
4.8 In geval van diefstal, vernieling of overlast door de Bezoeker waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de gedragingen genoemd in artikel en zal het Grachtenhuis de Bezoeker aansprakelijk stellen voor de schade en aangifte doen bij politie en justitie.
4.9 Het Grachtenhuis heeft het recht de Bezoeker waarvan vaststaat dat hij een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd of die zich naar het oordeel van het Grachtenhuis ernstig in strijd met de fatsoensnormen, de huisregels en/of deze bezoekersvoorwaarden heeft gedragen de toegang tot het Museumgebouw voorgoed of voor een nader door het Grachtenhuis te bepalen periode te ontzeggen.
4.10 Het Grachtenhuis behoudt zich het recht voor om het signalement van een bezoeker die een voorwerp van het Grachtenhuis heeft beschadigd door te geven aan een ander museum en/of politie of justitie. Met het betreden van het Museumgebouw geeft de bezoeker voor dat doel toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken.
4.11 Indien de bezoeker schade toebrengt aan een voorwerp van het Grachtenhuis behoudt het Grachtenhuis zich het recht voor om alle restauratie- en reparatiekosten te verhalen op de Bezoeker, onverminderd het recht van het Grachtenhuis op volledige schadevergoeding.
4.12 Indien schade uit welke hoofde dan ook wordt veroorzaakt door een minderjarige Bezoeker, althans door leden van een groep bezoekers, dan zijn naast de betreffende bezoekers, de ouders, begeleiders en/of de organisatie die een groepsbezoek hebben of heeft geboekt jegens het Grachtenhuis hoofdelijk gehouden de door de minderjarige bezoeker(s) en/of het groepslid c.q. de groepsleden veroorzaakte schade te vergoeden.

5 Klachten en Restitutie

5.1 Klachten die verband houden met de bezoekersovereenkomst dienen binnen acht (8) werkdagen na de dag waarop het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk bij het Grachtenhuis te zijn ingediend.
5.2 Klachten die na de in het vorige lid genoemde termijn worden ingediend worden niet door het Grachtenhuis in behandeling genomen.
5.3 Het Grachtenhuis onderzoekt de klacht en beantwoordt deze in beginsel schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst.
5.4 Klachten omtrent de hierna volgende omstandigheden worden niet door het Grachtenhuis in behandeling genomen en leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Grachtenhuis aan de Bezoeker: a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Grachtenhuis; b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal; d. schade veroorzaakt door andere Bezoekers; e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes van het Museumgebouw; f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museumgebouw; g. het niet aanwezig zijn van de Bezoeker als gevolg van omstandigheden waar het Grachtenhuis geen invloed op heeft gehad of kon hebben, zoals weersomstandigheden, of persoonlijke omstandigheden van de Bezoeker.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Het verblijf van de bezoeker in het Museumgebouw is voor eigen rekening en risico van de bezoeker.
6.2 Indien de Bezoeker bij zijn bezoek aan het Museumgebouw om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld door vallen of stoten lichamelijk letsel of erger oploopt en/of schade of vermissing aan zaken ontstaat, sluit het Grachtenhuis aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij, het voorgaande meegewogen, de betreffende schade aan het Grachtenhuis is toe en aan te rekenen en indien en voor zover zij hiervoor verzekerd is, dan wel zich redelijkerwijs had dienen te verzekeren. De aansprakelijkheid voor schade is dan gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.
6.3 Indien het Grachtenhuis – ondanks bovenstaande exoneratie – aansprakelijk mocht blijken voor schade, terwijl ter zake geen verzekeringsdekking bestaat, dan zal in dat geval en voor alle overige gevallen haar aansprakelijkheid te allen tijde zijn beperkt tot directe en/of zaakschade tot ten hoogste een bedrag van € 25.000,00 en uitsluitend in geval van lichamelijk letsel en/of overlijden tot een bedrag van maximaal € 250.000,00.
6.4 Aansprakelijkheid van het Grachtenhuis voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is altijd uitgesloten.
6.5 De aansprakelijkheid van het Grachtenhuis wordt onder meer uitgesloten voor: a. schade tengevolge van handelen van derden (waaronder Bezoekers); b. schade ontstaan tengevolge van eigen schuld, zoals door het niet (tijdig) opvolgen van instructies een medewerker van het Grachtenhuis;
6.6 Indien het Grachtenhuis Goederen in ontvangst neemt of indien Goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Grachtenhuis daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Grachtenhuis nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met Goederen op welke wijze dan ook ontstaan.
6.7 De hierboven opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid en/of beperking van aansprakelijkheid gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Grachtenhuis of haar bedrijfsleiding en deze schade haar voor het overige ook is toe en aan te rekenen.
6.8 Het Grachtenhuis is nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht van het Grachtenhuis. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Grachtenhuis onafhankelijke omstandigheid, die toegang tot het Museumgebouw, tentoonstellingen en/of nakoming van de overeenkomst, tijdelijk en/of blijvend verhindert, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oproer en rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, weersomstandigheden, brand stroom- en andere ernstige storingen en/of om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer.
6.9 De hierboven opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid en/of beperking van aansprakelijkheid gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Grachtenhuis of haar bedrijfsleiding en deze schade haar voor het overige ook is toe en aan te rekenen.

7 Gevonden Voorwerpen

7.1 Door de Bezoeker in het Museumgebouw gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een medewerker van het Grachtenhuis.
7.2 In geval de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keus zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

8 Toepasselijk Recht en Forumkeuze

8.1 Op de overeenkomst(en) met het Grachtenhuis en de bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die uit de bezoekersovereenkomst tussen de Bezoeker en het Grachtenhuis voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9 Overige Bepalingen

9.1 Het Grachtenhuis behoudt zich het recht voor deze bezoekersvoorwaarden te wijzigen.
9.2 Mocht komen vast te staan dat een van de hierboven genoemde bepalingen nietig is, dan tast die nietigheid de geldigheid van de overige in deze bezoekersvoorwaarden genoemde bepalingen niet aan.
9.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.